Mario Bros.

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Hiroshi Yamauchi

Produtor

Gunpei Yokoi

Designer de Jogo

Shigeru Miyamoto

Programador

Shigeru Miyamoto

Música

Hirokazu Tanaka