Tomoo Hiraoka

Apelidos: HIRAoka TOmoo
Desenvolvedoras: Tecmo,   Team Ninja,   Konami Computer Entertainment Tokyo,   Konami