Hisashi Suzuki

Foto de Hisashi Suzuki
Apelidos: 鈴木尚
Desenvolvedoras: Square,   Sting,   DreamFactory,   G-Craft,   Lightweight