Yoshinori Takenaka

Apelidos: Dr. Kun,   Bamboo
Desenvolvedoras: Capcom