Yoshinori Tsuchiyama

Apelidos: 土山 芳紀
Desenvolvedoras: Nintendo,   Nintendo R&D2