Tatsuro Suzuki

Apelidos: Zuzuki Tatsuro–,   Taturo
Desenvolvedoras: Capcom