Shoji Takahashi

Pessoa sem foto
Desenvolvedoras: Taito