Masatoshi Hashimoto

Pessoa sem foto
Apelidos: M.Hashimoto
Desenvolvedoras: Sega AM2,   Rutubo Games