Shinichirou Mukaigashira

Pessoa sem foto
Apelidos: S.Mukaigashira
Desenvolvedoras: Sega AM2,   Rutubo Games