Tatsuya Zaizen

Apelidos: Tatsuya Zaizan
Desenvolvedoras: Konami Computer Entertainment Japan,   Square Enix