Takayuki Ikkaku

Desenvolvedoras: Nintendo EAD,   Nintendo EPD,   Nintendo