Galaga

Créditos

Planejamento

Foto de Shigeru Yokoyama Shigeru Yokoyama

Programador

Sem foto Toru Ogawa

Som

Sem foto Nobuyuki Onogi

Hardware

Sem foto Toru Ogawa