Killer7

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Shinji Mikami

Produtor

Hiroyuki Kobayashi

Supervisor de Produção

Akira Kokushoh
Hideki Kato

Diretor

Goichi Suda
(Suda 51)

Diretor Assistente

Toshihiro Fujikawa

Planejamento

Kunihiro Sasagawa

Assistente de Planejamento

Ryouichi Kubodera

Planejamento de Batalhas

Toshihiro Fujikawa

Supervisor de Programação

Yoshikazu Fujita

Programador Principal

Satoshi Kawakami

Programador

Kazuhisa Watanabe

Programador de Batalha

Satoshi Kawakami

Programador de Evento

Kazuhisa Watanabe
Noboru Matsuzaki
Shinya Sato

Programador de Efeitos Visuais

Takumi Yamada

Programador de Acessórios

Noboru Matsuzaki

Programador de Menu

Shinya Sato

Designer

Goichi Suda (Suda 51)

Designer de Caminho

Hiroto Yamamoto

Designer de Personagem

Kunihiko Taniwaki

Designer de Modelo de Background

Akihiko Ishizaka
Hajime Kishii
Katsunori Kitayama
Toshiyuki Kimura

Diretor de Arte

Akihiko Ishizaka

Diretor de Som

Masafumi Takada

Compositor

Masafumi Takada

Efeitos Sonoros

Jun Fukuda

História

Goichi Suda (Suda 51)
Shinji Mikami

Escritor

Goichi Suda (Suda 51)

Tradutor

Shinsaku Ohara

Web Design

Tsukasa Fujita