No More Heroes

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

Yasuhiro Wada

Produtor

Yoshiro Kimura

Produtor Assistente

Kei Hayashi

Diretor

Goichi Suda

Diretor Assistente

Nobutaka Ichiki
Toshihiro Fujikawa

Planejamento

Mitsuru Yamakawa
Ren Yamazaki
Ryoko Tanifuji

Conselheiro de Planejamento

Toshiki Niidome

Designer de Jogo

Goichi Suda

Programador Chefe

Satoshi Kawakami

Programador

Masaaki Hayashi
Takumi Yamada

Programador Assistente

Hidefumi Nakahara
Namiko Nakao
Takahiro Hoshiya
Yasuto Fukami

Programador de Fase

Tetsuya Nakazawa

Programador de Batalha

Toru Hironaka

Programador Chefe de Batalha

Noboru Matsuzaki

Conselheiro de Programação

Kazuhisa Watanabe

Designer

Okama
Shigeto Koyama

Designer de Logo

Kondo Kojilow

Designer de Camisa

Mask De Uh

Designer de Personagem

Yusuke Kozaki

Artista Chefe

Akihiko Ishizaka

Artista de Ambiente Senior

Katsuyoshi Fukamachi

Artista de Personagem Senior

Takashi Kasahara

Artista Gráfico

Tadayuki Nomaru

Artista Gráfico 2D

Akira Ueda
Licca Kurokawa

Arte de Personagem

Junya Iwata
Yu Teshirogi

Artista de Ambiente

Cornelis E. Gajentaan
Kumiko Mukasa
Sho Chijimatsu
Shuhei Banya
Takashi Nyui
Tatsuji Fujita

Produtor Cinematográfico

Masayo Ono

Diretor Cinematográfico

Hiromasa Inoue
Satoru Sasaki

Animador

Hideyuki Masui
Masaru Kobayashi
Nijiko Kanazawa
Takefumi Ishikawa
Yusuke Ito

Compositor

Jun Fukuda
Masafumi Takada

Chefe de Design de Som

Masafumi Takada

Designer de Som

Jun Fukuda
Shinya Tanaka

Escritor

Goichi Suda

Manual

Masahiro Yuki

Relações Públicas

Naoko Mori