Knack

Informações do Jogo

Créditos

Produtor

Yusuke Watanabe

Diretor

Mark Cerny
Takamitsu Iijima

Designer de Jogo Lider

Akira Koyama
Hiroyuki Goto
Kenji Sakai

Chefe de Design de Batalha

Hironori Yatoku

Designer de Batalha

Chihiro Kanno
Kenji Tokumaru
Koji Watanabe
Shigeo Takaai

Chefe de Design de Ação

Sho Asano

Programador Chefe

Tsuyoshi Murakami

Designer de Chefe

Hiroshi Tamate

Chefe de Design de Fase

Naoaki Tasaka

Designer de Fase

Hiroyuki Sano
Shoji Miyazaki
Yoshihisa Kobayashi

Designer de Fase Assistente

Kei Hisamatsu
Shinji Kawata
Yusuke Ootaka

Diretor de Arte

Yoshiaki Yamaguchi

Artista Chefe de Iluminação

Tomohisa Oda

Lider de Arte Conceitual

Koji Hasegawa

Artista Chefe de Personagem

Takehito Tsuchiya

Artista Técnico Chefe

Yusuke Iida

Supervisor Cinematográfico

Minoru Kusakabe

Artista Cinematográfico Chefe

Maki Murakami

Designer Chefe de Movimento

Akihito Miyake

Chefe de Design de Som

Takashi Uno

Designer de Som

Akihito Tsuruzono
Junko Sano
Takahiro Sasamura
Tomohiro Imura
Tsubasa Ito
Tsutomu Fuzawa

Escritor

Mark Cerny