Twinkle Tale

Informações do Jogo

Créditos

Produtor Executivo

A. Satoh

Produtor

A. Hanawa

Planejamento

H. Hayashi

Programador Chefe

Toyohiko Yoshimine (T. Yoshimine)

Programador

N. Saitoh

Designer de Sprite

M. Tamura
S. Kurosawa

Efeitos

Hiroshi Nishikawa

Designer de Mapa

T. Hayakawa
Takeshi Kajii (T. Kajii)

Música

Hiroshi Nishikawa

Gerente de Vendas

Y. Ikeda

Conselheiro

A. Suzuki
J. Sueishi