Yakuza

Créditos

Produtor Executivo

Foto de Hajime Satomi Hajime Satomi

Produtor

Foto de Masayoshi Kikuchi
Masayoshi Kikuchi
Foto de Toshihiro Nagoshi
Toshihiro Nagoshi

Diretor

Foto de Hiroyuki Sakamoto
Hiroyuki Sakamoto

Planejamento

Sem foto Mariko Kawase

Programador

Sem foto Kouta Sato
Sem foto Tamotsu Maeno

Chefe de Design 2D

Sem foto Yousuke Karasawa

Designer 2D

Sem foto Miho Nakamura

Diretor de Som

Foto de Hidenori Shoji Hidenori Shoji

Gerente de Localização

Sem foto Yuka Yoshida

Manual

Sem foto Hisakazu Nakagawa
Sem foto Makoto Nishino
Sem foto Yoshihiro Sakuta