Tekken 4

Créditos

Produtor

Foto de Hajime Nakatani
Hajime Nakatani

Diretor

Foto de Katsuhiro Harada
Katsuhiro Harada
Foto de Masahiro Kimoto
Masahiro Kimoto
Foto de Yuichi Yonemori
Yuichi Yonemori

Ajuste de Jogo

Sem foto Akiya Ikeda
Sem foto Satoshi Masukawa
Sem foto Shinji Takino
Sem foto Takuji Kanayama
Sem foto Tsuyoshi Matsuhisa
Sem foto Yasuki Nakabayashi
Sem foto Yukio Koshiba

Diretor de Programação

Sem foto Yoshihito Saito

Supervisor de Desenvolvimento

Sem foto Masanori Yamada

Programador

Sem foto Junichi Sakai
Sem foto Kenji Ozaki
Sem foto Takeshi Okubo

Programador de Movimento

Sem foto Takeshi Okubo

Programador de Efeitos

Sem foto Hajime Harima
Sem foto Keiichi Yamamoto
Sem foto Kosuke Yonaiyama

Programador de Efeitos 3D

Sem foto Takuro Eika
Sem foto Yasumichi Onishi

Programador de Câmera

Sem foto Mineyuki Iwasaki

Gerenciamento de Objeto 2D

Sem foto Takuro Eika

Programador de Objeto 2D

Sem foto Hajime Harima
Sem foto Keiichi Yamamoto
Sem foto Kosuke Yonaiyama

Programador de Modelo de Fase

Sem foto Daizaburo Nakamura
Sem foto Toshiharu Hijiya

Programador de Modelo de Personagem

Sem foto Daizaburo Nakamura
Sem foto Toshiharu Hijiya

Suporte Técnico de Programa

Sem foto Toshiharu Hijiya

Designer de Logo

Sem foto Shinichiro Yoda

Designer de Efeitos Visuais

Sem foto Fuminori Tsuchiya

Designer 2D

Sem foto Shinichiro Yoda
Sem foto Takeshi Azuma

Diretor de Design de Personagem

Sem foto Takuji Kawano

Designer de Personagem

Sem foto Akiko Watanabe
Sem foto Gen Kawakoshi
Sem foto Kazuaki Iwasawa
Sem foto Takehito Tsuchiya

Configuração de Esqueleto de Personagem

Sem foto Shinichiro Yoda

Designer de Ilustração de Personagem

Sem foto Takuji Kawano

Diretor de Design de Fase

Sem foto Hiroaki Kawagoe

Designer de Fase

Sem foto Chiho Kasai
Sem foto Daisuke Kowada
Sem foto Daisuke Kowada
Sem foto Hidetomo Komaki
Sem foto Jun Yoshikawa
Sem foto Kei Hotaka
Sem foto Michiaki Ito
Sem foto Tsuyoshi Endo
Sem foto Yosuke Sakata
Sem foto Yuko Mizoguchi
Sem foto Yutaka Goto

Diretor de Arte

Sem foto Yoshinari Mizushima

Animador Facial

Sem foto Kazuaki Fujimoto

Diretor de Movimento

Sem foto Kazuo Takahashi

Designer de Movimento

Sem foto George Taguchi
Sem foto Hideki Yamagishi
Sem foto Hiroyuki Shirai
Sem foto Isamu Sawada
Sem foto Kazutoshi Nishimoto
Sem foto Keiko Saito
Sem foto Kento Kojima
Sem foto Michinori Ozawa
Sem foto Norikatsu Yoshikawa
Sem foto Yoshihisa Yaguchi
Sem foto Yoshikazu Takano
Sem foto Yusuke Shibata

Captura de Movimento

Sem foto Kaoru Suzuki
Sem foto Mio Sato
Sem foto Naoaki Ishida
Sem foto Naotake Hirata
Sem foto Tetsuya Kono
Sem foto Wakako Kami
Sem foto Yasunobu Samata
Sem foto Yousuke Naitou

Designer de Personagem Pré-Renderizado

Sem foto Kenji Kimura
Sem foto Shoichi Shimizu

Desenvolvedor de Ferramentas de CG

Sem foto Hiroshi Numakami
Sem foto Kana Ishikawa

Música

Sem foto
Akitaka Toyama
Sem foto
Hiroshi Okubo
Foto de Keiki Kobayashi
Keiki Kobayashi
Foto de Satoru Kosaki
Satoru Kosaki
Sem foto
Yu Miyake

Mixagem de Audio

Sem foto Kikou Uehara
Sem foto Yoshiaki Onishi

Efeitos Sonoros

Sem foto Tomomitsu Kaneko

Editor de Voz

Sem foto Etsuo Ishii

Roteirista

Sem foto Kazuaki Fujimoto
Sem foto Shinsuke Sato
Sem foto Yoshinari Mizushima

Diretor de Localização

Sem foto Takahiro Noda

Gerente de Produto

Sem foto Ryo Sakamoto
Sem foto Shinichi Tsuruya
Sem foto Toshio Natsui
Sem foto Yukito Hayashi

Agradecimento Especial

Sem foto Jesahm
Foto de Junichi Nakatsuru Junichi Nakatsuru
Sem foto Kaz Nakamura (HIGE)
Sem foto Kazuhiro Sano
Sem foto Marutomi Auto
Sem foto Masako Ogami
Sem foto Tomomi Suzuki
Sem foto Yokohama Sakura Boxing Gym