Phantasy Star Online

Créditos

Produtor

Foto de Yuji Naka
Yuji Naka

Diretor

Foto de Takao Miyoshi
Takao Miyoshi

Diretor de Programação

Sem foto Akio Setsumasa

Diretor de Arte

Foto de Satoshi Sakai Satoshi Sakai