Shining Force III Scenario 3: Hyouheki no Jashinguu